Vi­esnīcas-sa­lona no­vato­riskā kon­cepci­ja at­bilst devīzei „Vi­sa pa­sa­ule vi­enā vi­esnīcā!”
Nu­muru in­terje­ra ide­jas pārste­idz ar sa­vu oriģina­litāti.
Katrs no šiem vi­en­pads­mit nu­muri­em ir mazs konkrētas valsts stūrītis.